Bockstaele © 2015 

 

 

 

 

 

Version francais voir en dessous

Deutsh-Version siehe unten

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

BEGRIPPEN:
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder :
BOCKSTAELE:Novapark ( New Village Park II) , Bredeweg 76, 8420 DE HAAN, Bockstaele P2.
(Hoofd)Huurder: Een (natuurlijk) persoon, die een polderhuis huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met (hoofd)Huurder in het polderhuis verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een polderhuis taken van beheer van het polderhuis waarneemt.
Consument: Een natuurlijke persoon die een polderhuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BOCKSTAELE of Huurder.
Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een polderhuis (of diens vertegenwoordiger), die het polderhuis ter verhuur aan BOCKSTAELE heeft aangeboden.
Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
Bedenktermijn: De termijn waarin de consument een boeking bij BOCKSTAELE kosteloos kan annuleren.
Boeking: Een door BOCKSTAELE geaccepteerde reservering van een polderhuis

Ontbinding: Het op een juridisch wijze “ongedaan maken” van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst
polderhuis: Polderhuisje dat als accommodatie door BOCKSTAELE ter verhuur wordt aangeboden.
Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.
Verblijfticket: Voucher.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van BOCKSTAELE. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door BOCKSTAELE schriftelijk zijn bevestigd.
Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van BOCKSTAELE zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van BOCKSTAELE.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen BOCKSTAELE en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen BOCKSTAELE en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven
2.1.Aanbiedingen van BOCKSTAELE zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.2 Alle vermeldingen op de website van BOCKSTAELE worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
BOCKSTAELE is niet aan kennelijke fouten en omissies op haar website gebonden! BOCKSTAELE draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.
De Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het polderhuis door BOCKSTAELE op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.
2.3 Prijzen zijn exclusief kosten van een annulerings- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten  worden apart vermeld !
De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van BOCKSTAELE. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies !

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen BOCKSTAELE en de Huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/e-mail) boeking van een polderhuis uit het actuele aanbod van BOCKSTAELE.
3.2. Na boeking ontvangt de Huurder een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dienen. (Bewaar deze gegevens derhalve zorgvuldig !)
3.3 Door BOCKSTAELE gestuurde boekingsbevestigingen en huurovereenkomsten bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte polderhuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst onmiddellijke de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst aan BOCKSTAELE te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ huurovereenkomst te beroepen.
3.4 BOCKSTAELE heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

4. Annulering
4.1 De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in het polderhuis binnen 1 kalendermaand na de boeking valt. De datum van de poststempel of de datum van het betreffende e-mail bericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.
4.2 Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 42 e dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 30% van de huursom;
b. Bij annulering vanaf de 42 e dag tot de 28 e dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 60% van de huursom;
c. Bij annulering vanaf de 28 e dag tot de eerste verblijfsdag of later: de volledige huursom.
4.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)Huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders.
4.4 De Huurder kan zich tegen annulering voor de verblijfsperiode bij een verzekeraar verzekeren.

5. Betaling
5.1 Betaling van de volledige huursom (inclusief waarborg en andere expliciet vermelde bijkomende kosten) dient te zijn geschied, uiterlijk zes weken voor de eerste dag van het verblijf in het geboekte polderhuis. Betaling geschiedt in twee termijnen:
a. 30% van de huursom dient te geschieden binnen 7 dagen na boeking;
b. 70% van de huursom dient te geschieden uiterlijk 6 weken voor de eerste dag van het verblijf.
5.2. In afwijking van het bepaalde in 5.1. dienen betalingen van late boekingen (d.w.z. boekingen binnen zes weken voor de eerste dag van het verblijf) binnen 7 dagen na boeking in zijn geheel te zijn geschied. BOCKSTAELE is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling contant te verlangen.
5.3 Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de verschuldigde geldsom of contant. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van BOCKSTAELE. Op verlangen van BOCKSTAELE dient de Huurder aan BOCKSTAELE een bewijs van betaling te overleggen.
5.4 BOCKSTAELE is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5 De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim. De Huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan BOCKSTAELE te voldoen.
5.6 Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,-.
5.7 BOCKSTAELE heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van BOCKSTAELE op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat BOCKSTAELE tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6. Borgsom
6.1. De huurder dient voor het verblijf in een polderhuis een borgsom ( € 150,- ) te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd !
6.2  Na afloop van het verblijf in het polderhuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service- en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het polderhuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en bankgegevens(rekeningnummer,IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

7. Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het polderhuis

7.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voorzover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de huurovereenkomst.
7.2 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het polderhuis tussen 16.30 en 17.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het polderhuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.
7.3 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, het polderhuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. BOCKSTAELE is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd !
7.4 Bij een vertrek op een later tijdstip dan op de huurovereenkomst is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.
7.5. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het polderhuis te gebruiken overeenkomstig de door BOCKSTAELE of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
7.6 De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het polderhuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
7.7. Bij vertrek dient de Huurder het polderhuis in een behoorlijke staat - dat wil zeggen: bezemschoon - achter te laten. De in het polderhuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het huis niet bezemschoon is, is Eigenaar / Beheerder gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.
7.8  LINNENGOED: tenzij anders is overeengekomen dient U ZELF LINNENGOED MEE TE NEMEN. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan kan de beheerder/eigenaar u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen.
7.9. HUISDIEREN: huisdieren mogen slechts dan worden meegebracht (al dan niet tegen betaling) wanneer dit in de huisbeschrijving staat vermeld.
7.10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID: de huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren. (In Nederland en België is deze aansprakelijkheid door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen ( familiale verzekering ) voor particulieren gedekt). Voor uw eigen veiligheid is het verboden te roken in de woning.

8. Maximaal aantal personen
De huisbeschrijving vermeldt het maximaal aantal personen (incl. kinderen) dat in het polderhuis mag overnachten. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het polderhuis geweigerd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.. Uitzonderingen kunnen slechts na overleg met BOCKSTAELE, en na schriftelijke bevestiging vooraf, geaccepteerd worden. Voor eventuele schade veroorzaakt door uitzonderlijke overbezetting is de hoofdhuurder aansprakelijk.

9. Beëindiging van de huurovereenkomst
BOCKSTAELE is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen:
a. indien, na ingebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt terzake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden;
b. indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de Huurder, ondanks waarschuwingen van de Eigenaar of de Beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

10.Klachten
10.1 Ieder polderhuis is zorgvuldig door BOCKSTAELE geselecteerd en geïnspecteerd. BOCKSTAELE staat in voor de juistheid van de omschrijving van het polderhuis, met dien verstande dat een afwijking van 30% van de opgegeven woon-, tuinoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het polderhuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van BOCKSTAELE.
10.2 De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan BOCKSTAELE voor te leggen. BOCKSTAELE dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
10.3. De Huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de Eigenaar/Beheerder. De Beheerder/Eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is BOCKSTAELE gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de HUURDER aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan : oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het polderhuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van BOCKSTAELE kan worden gevergd.
11.2 Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het polderhuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

12. Aansprakelijkheid
12.1 BOCKSTAELE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Huurder of derden tengevolge het verblijf in het polderhuis geleden schade; de huurder vrijwaart BOCKSTAELE tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is BOCKSTAELE niet aansprakelijk voor storingen in en om het polderhuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
 

13. Slotbepaling
13.1 Voorzover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voorzover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
13.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden over dragen voorzover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
13.4 Indien en voorzover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

14. BRANDVEILIGHEID

•14.1. Voor uw eigen veiligheid is het verboden te roken in het huisje. Vanaf de aankomst van de huurder is de eigenaar niet meer verantwoordelijk voor brand, ongevallen of andere schade, zowel binnen als buiten het gehuurde goed, en dit tot het einde van de huurperiode.

BOCKSTAELE, P2


De Haan, 2009

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de hierboven vermelde huurvoorwaarden.

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

CONDITIONS GENERALES 

Dans ces conditions de réservation et de location, s'entend par:

Gérant: Celui qui prend soin de la gestion de la maison au nom du propriétaire.
Client: Une personne physique louant une maison  à titre privé.
Tiers: Chaque autre personne (civile), sauf BOCKSTAELE ou Locataire.
Propriétaire: Le propriètaire légitime d’une maison  (ou son représentant), offrant la maison  à BOCKSTAELE pour location.
BOCKSTAELE: Novapark (New Village Park II), Bredeweg 76, 8420 DE HAAN,  P2 Bockstaele
Locataire principal: Une personne (physique), louant ou souhaitant de louer une maison  de l’assortiment d’BOCKSTAELE.
Co-locataire: Celui qui séjourne dans la maison  avec le locataire principal.
Offre: Une offre comme entendu dans le Code Civil.
Annulation: La révocation ou la dissolution de la réservation dans le terme valant pour ce fait.
Terme de réflexion: Le terme pendant lequel le client peut annuler une réservation chez BOCKSTAELE sans frais.
Réservation: La réservation d’une maison  accéptée par BOCKSTAELE.
Dissolution: L’annulation juridique d’un contrat de location pour manque d’observation des obligations du contrat de location.
Maison : Le bien immeuble offert comme habitation  par BOCKSTAELE pour la location.
Séjour: Usage réel d’une maison.
Ticket de séjour : Contrat de location.

1. Application des Conditions Générales
1.1 Ces conditions générales sont applicables à toutes les offres et devis de, contrats avec, livraisons et services de BOCKSTAELE. Les conditions, accords ou arrangements différents valent seulement si et dans la mesure où celles-ci sont confirmés par BOCKSTAELE par écrit. Les accords et/ou promesses verbales de la part d’employés d’BOCKSTAELE valent uniquement si elles sont confirmées en écrit par des employés compétents d’ BOCKSTAELE.
1.2 Ces conditions générales sont uniquement applicables aux relations juridiques entre BOCKSTAELE et clients et non aux relations juridiques entre BOCKSTAELE et sociétés respectivement personnes agissant en exercice de leur métier.

2. Offres: Prix et tarifs
2.1.Les offres d’ BOCKSTAELE sont toujours sans engagement et s’éffectuent sous réserve de modifications intérimaires, sauf si autres décisions ont été convenues par écrit.
2.2 Toutes les mentions sur le site internet d’ BOCKSTAELE sont sensés avoir été fournies de bonne foi et s’effectuent toujours sous réserve de modifications intérimaires.
BOCKSTAELE n’est jamais tenu aux fautes évidentes et omissions dans son catalogue et site internet! BOCKSTAELE ne porte pas de responsabilité pour les informations générales sur le site internet et les informations reprises la-dedans rédigés sous la rsponsabilités de tiers. Le Locataire déclare avoir pris connaissance de la description de la maison par BOCKSTAELE sur le site internet et de ne pas souhaiter d’informations plus détaillés de celle-ci.
2.3 Les prix sont toujours sans les frais d’assurances d’annulation et de voyage et autres frais éventuels. Les frais supplémentaires spéciaux comme frais d’énergie, de nettoyage et compensations locales fixées par les autorités sont indiqués séparément! Les prix et tarifs du moment sont uniquement indiqués sur le site internet d’BOCKSTAELE. Indications des prix et tarifs s’éffectue sous réserve de fautes et omissions évidentes !

3. Conclusion et contenu du contrat
3.1 Un contrat entre BOCKSTAELE et le Locataire se conclut par confirmation d’une réservation téléphonique, écrite ou électronique d’une maison de l’assortiment actuel (internet/e-mail) d’BOCKSTAELE.
3.2. Après réservation le locataire reçoit une confirmation de cette réservation et le contrat de location qui servent ensemble de preuve de contrat.
(Gardez donc soigneusement ces documents!)
3.3 Les confirmations de réservation et contrats envoyés par BOCKSTAELE contiennent toutes les données importantes pour le séjour dans la maison réservée. Dans l’intérêt d’une réservation réussie et pour éviter les malentendus, après avoir reçu la confirmation de réservation et le contrat de location , le locataire s’oblige à contrôler si les données de réservation sont justes et complètes, et de signaler éventuelles fautes ou omissions à BOCKSTAELE dans les 7 jours après avoir reçu la confirmation ou le contrat de location. En absence d’une telle mention dans le terme convenu, le Locataire n’est pas autorisé de se rapporter à l’inexactitude ou l’insuffisance de la confirmation de réservation ou du contrat de location.
3.4 BOCKSTAELE a toujours le droit de refuser une réservation sans indication du motif.

4. Annulation
4.1 Le Locataire est autorisé d’annuler une réservation par écrit, sans frais, dans un terme de réflexion de 7 jours, sauf si le séjour dans la maison tombe moins d’un mois après la réservation. La date du cachet postal ou la date de l’e-mail concernant détermine si l’annulation s’éffectua à temps.
4.2 Après le terme indiqué sous 4.1 le Locataire est seulement autorisé d’annuler par écrit en payant les frais d’annulations indiqués ci-dessous:
a. En cas annulation jusqu’au 42 ème jour jusqu’au premier jour du séjour: 30% du prix de location;
b. En cas annulation à partir du 42 ème jour jusqu’au premier jour du séjour: 60% du prix de location;
c. En cas annulation à partir du 28 ème jour jusqu’au premier jour du séjour ou plus tard: la somme totale du loyer.
4.3 L’annulation d’une réservation par le Locataire Principal vaut aussi comme annulation incombée aux Co-locataires.
4.4 Le Locataire peut s’assurer pour annulation du séjour près d’un assureur bien réputé.

5. Paiement
5.1 Paiement de la somme totale du loyer (y compris le garantie et les frais d’assurances et autres frais explicitement indiqués) doit être effectué au plus tard 6 semaiines avant le premier jour du séjour dans la maison  réservée Le paiement s’effectue en 2 termes:
a. 30% de la somme totale du loyer doit s’éffectuer dans les 7 jours après la reservation;
b. 70% de la somme totale du loyer et le garantie doit s’éffectuer au plus tard 6 semaines avant le premier jour du séjour.
5.2. Diffèrent des stipulations sous l’article 5.1, les paiements de réservations tardives (c.à.d. réservations dans les 6 semaines avant le premier jour du séjour) doivent être effectués en total 7 jours après la réservation. Dans le cas de réservations tardives, BOCKSTAELE est autorisé d’exiger uniquement un paiement au comptant.
5.3 Paiement de la somme redevable peut s’effectuer par virement écrit ou électronique ou comptant.
En cas de virement postal ou banquaire la date de mise à jour de la somme du loyer sur le compte banquaire d’BOCKSTAELE vaut comme date de paiement. Sur demande d’BOCKSTAELE le Locataire doit pouvoir produire une preuve de paiement à BOCKSTAELE
5.4 BOCKSTAELE n’est pas obligé de signaler au Locataire à l’avance l’écoulement du terme de paiement ou d’envoyer des aperçus de comptes ou sembllables, à l’exception d’autres accords explicites.
5.5 Le Locataire n’a jamais le droit de remettre le paiement. Après l’écoulement du terme, le Locataire est considéré fautif. Le Locataire peut lever le défaut en payant la somme totale du loyer à BOCKSTAELE 3 jours après l’entrée en vigueur du défaut
5.6 Lors d’absence ou de délai de paiement tout les frais de procédure et d’éxécution tout comme les frais d’huissier extra-judiciaires sont imputables au Locataire. Les frais d’huissier extra-judiciaires s’élève à au moins 15 pourcent du montant de la facture avec un minimum de 100,- €
5.7 BOCKSTAELE a toujours le droit d’exiger une garantie de paiement, si bien avant qu’après la conclusion du contrat, ceci sous remise de l’éxécution du contrat de location jusqu’à ce que une garantie soit fixée; l’un et l’autre sans diminution du droit d’ BOCKSTAELE à l’observation de paiement, indemnités et/ou annulation partielle ou entière, l’un et l’autre sans aucune intervention judiciaire et sans qu’ BOCKSTAELE soit tenu à payer aucun dédommagement.

6. Garantie
6.1. Avant le séjour dans la maison , le Locataire doit payer une garantie ( € 150,-), faute duquel le contrat de location est sensé être dissolu à la date du début du séjour!
6.2  Cette garantie locative sera restituée à la fin du séjour, lors de la remise des clefs au gérant, pour un montant diminué des charges supplementaires telles que stipulées dans le contrat de location et le ticket-séjour, ainsi que des eventuels frais de nettoyages supplementaires jugés nécessaire par le gérant et/ou frais de réparation/indemnisation résultant de dommages/pertes imputés au locataire. Le locataire laissera au gérant/propriètaire son addresse et ses données banquaires (numéro de compte, codes IBAN et BIC) pour la restitution.

7. Droits et obligations du Locataire lors du séjour
7.1. Subsidiairement à ces conditions et du contrat de location, à la situation locale de la maison s’applique toujours le droit local. Dans la mesure ou la loi ne stipule pas autrement, ces conditions et le contrat de location prévalent.
7.2 Sauf stipulation contraire sur le ticket-séjour ou dans le contrat de location, l'arrivée du locataire et la réception des clefs se font toujours entre 16 et 18 heures. En cas d'arrivée tardive, le locataire est tenu de prévenir le gérant/proprietaire du logement loué (adresse sur le ticket-sejour) et convenir avec lui d'une autre heure d'arrivee.
7.3 Sauf stipulation contraire sur le ticket-séjour ou dans le contrat de location, le depart du logement loué se fait toujours à l’heure indiquée sur le contrat de location. BOCKSTAELE n’est jamais responsable pour les conséquences d’un départ ultérieur à l’heure indiquée!
7.4 Si le locataire dépasse l'heure de départ mentionnée sur le ticket-séjour, il sera tenu de payer un jour de location supplémentaire.
7.5. Le locataire s'engage a respecter le logement loué ainsi que son environnement, y compris sonore, et d’employer la maison selon les instruction fournies par BOCKSTAELE ou le gérant/propriètaire.
7.6 . Le Locataire est civilement responsable pour les dégats au logement loué ou à son inventaire. Si le Locataire occasionne des dégats, il est tenu d'en informer immédiatement le gérant. Les réparations ou rachats résultant de ces dommages devront être remboursés immédiatement, sur place, par le locataire. Dès son retour, le locataire principal pourra introduire un dossier auprès de l'assurance auquel il a souscrit afin d'obtenir un remboursement. Le locaire principal est également tenu pour civilement reponsable des dégats occasionnés par lui, par un autre locataire ou par un éventuel visiteur dans le cas ou ces dégats sont constatés ultérieurement à son départ
7.7. Au départ, le Locataire s’engage à ce que la maison soit rangée et passée au balai. Les affaires présentes dans la maison doivent être remises à l’endroit ou elles étaient au départ.
La vaisselle doit être faite et rangée à sa place. Le gérant/propriètaire a le droit de contrôler à la fin du séjour. En cas de négligence, des coûts supplémentaires (de nettoyage) peuvent être imputés au Locataire.
7.8. LINGE DE MAISON : sauf stipulation contraire dans le contrat de location, le locataire devra amener lui-meme le linge de maison. Si le locataire ne recouvre pas les matelas de draps, le gerant /proprietaire est en droit de retenir sur la caution des frais de nettoyage.
7.9. ANIMAUX DOMESTIQUES : les animaux domestiques ne sont admis que quand l'autorisation figure explicitement dans les informations fournies sur la maison ("description" et "charges supplementaires"). L'admission d'un animal domestique peut, dans certains cas, se faire contre paiement d'un montant raisonable par jour.
7.10. RESPONSABILITE CIVILE : il est conseille au locataire de contracter une police d'assurance couvrant sa responsabilite civile en cas d'incendie dans le logement loue.          

7.11. Pour votre sécurité  il est interdit de fumer dans les chambres

8. Nombre de personnes admises a sejourner
Le site internet ainsi que le contrat de location mentionnent le nombre maximum de personnes admises a loger dans le logement loue (enfants inclus). En cas de depassement de ce nombre, le contrat de location sera resilie de plein droit et l'acces au logement loue sera interdit, et ce sans que le locataire puisse pretendre a une quelconque indemnisation. Les exceptions a cette regle ne se feront qu'en accord avec BOCKSTAELE et avec confirmation ecrite prealable de cette derniere. En cas de degats causes en raison d'un depassement exceptionnel de personnes admises a loger, le locataire principal sera tenu pour responsable.

9. Resiliation du contrat de location.
BOCKSTAELE se réserve le droit de resilier le contrat de location sans indemnite dans les cas suivants:
a) le locataire, et ce malgré les sommations envoyées par écrit et par recommandé, n'a pas respecté des obligations importantes résultant de ces conditions ou du contrat de location;
b) le locataire ne respecte pas le logement loué ainsi que son environnement, y compris sonore, durant son sejour dans le logement loué, même après avertissements du gérant/propriètaire .

10.Plaintes
10.1. Chaque logement proposé en location a été soigneusement inspecté et séléctionne par BOCKSTAELE. BOCKSTAELE s'engage à ce que la description reprise sur son site internet soit entièrement conforme à la réalité, tout en s'accordant une marge d'erreur de 30% en ce qui concerne la surface de la maison et du jardin, et les distances indiquées. La description et les impressions portant sur les environs directs, tels que le degré de satisfaction, les facilités, les équipements et les possibilités de détente, peuvent être sujettes à des modifications ou à l'impacte des saisons, de sorte qu'elles soient en décalage avec la description d’BOCKSTAELE sur le site internet d’ BOCKSTAELE.
10.2. Malgre les efforts d'BOCKSTAELE pour éviter les sujets à réclamation, le locataire peut juger être en droit de déposer une plainte concernant le logement loué.
BOCKSTAELE s’engage à toujours traiter une plainte adéquatement et avec la promptitude requise.
10.3. En cas de plainte constatée à l'arrivée ou durant le séjour, le locataire est tenu de s'adresser immédiatement (dans les 24 heures au plus tard) au gérant /propriètaire. Le gérant/propriètaire fera tout son possible pour résoudre la plainte sur place, a l'amiable avec le locataire.

11. Force majeure
11.1. BOCKSTAELE ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure (entre autres, mais pas uniquement, danger de guerre ou guerre, entrainement militaire, grèves, boycottage, trouble de circulation ou de transport, mesures gouvernementales, rareté de matières premières, catastrophes naturelles, catastrophes nucléaires, et puis toutes autres circonstances empêchant raisonnablement BOCKSTAELE de s’acquitter de ses obligations) et peut dissoudre ou remettre le contrat de location sans que le Locataire puisse faire valoir des droits de dédommages ou de réstitution.
11.2. Si la force majeure se produit pendant que le Locataire n’ait pu séjourner dans la maison que partiellement, le contrat de location est sensé être considéré comme dissolu pour la période entamée également, si le locataire peut rendre admissible la réelle privation de jouissance du logement loué.

12. Responsabilité
12.1. BOCKSTAELE ne peut être tenu pour responsable pour dégats souffert pas le Locataire ou par des tiers résultant du séjour dans la maison; le Locataire préserve BOCKSTAELE de toute responsabilité à ce sujet. Plus spécifiquement, BOCKSTAELE n’est pas responsable en cas de coupure temporaire d’eau et/ou de ressources énergetiques, panne d’ascenseur, sauna, installation de chauffage, piscine, etc. ; ni pour des modifications du tracé des routes, voies d’acces, ni pour le déplacement/la fermeture de magasins, firmes, remonte-pentes, etc.

13. Clause finale
13.1 Dans la mesure ou le droit privé international ne stipule pas autrement, seul le droit Belgique est d’application sur les conditions en question.
13.2 Tous litiges résultant du contrat de location ou de ces conditions seront accommodés au premier lieu par un juge compétent au Belgique, dans la mesure ou le droit privé international ne stipule pas autrement.
13.3. Aucun des partis peut transfèrer ses droit et obligations à des tiers dans la mesure où les conditions en question ne stipulent pas autrement.
13.4 Dans le cas et la mesure ou une certaine stipulation du contrat de location et des conditions en question s’avèrerait nulle, les autres conditions restent en vigueur et l’article déclaré nul est sensé être converti en concordance avec les intentions apparentes de tous les partis.

14.Incendie et sécurité :

14.1. Pour votre sécurité  il est interdit de fumer dans la maison en toutes les chambres.

 

BOCKSTAELE, P2


De Haan, 2009

 

Allgemeine Mietbedingungen :  

Sinne des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Rücktritt: Ein ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

BEGRIFFE :
In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen wird verstanden unter:

BOCKSTAELE: Novapark (New Village Park II), Bredeweg 76, 8420 DE HAAN, Bockstaele P2
Mitmieter: Die Partei, die zusammen mit dem (Haupt-) Mieter einen Aufenthalt in dem Polderhaus verbringt.
Hausverwalter: Die Partei, die im Namen des Eigentümers eines Polderhaus die Verwaltungsaufgaben für das Polderhaus übernimmt.
Konsument:
Eine natürliche Person, die ein Polderhaus mietet und nicht in Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer Firma handelt.
Dritte Jede andere (Rechts-) Person, die nicht BOCKSTAELE oder der Mieter ist.
Eigentümer: Der rechtmäßige Eigentümer eines Polderhaus (oder dessen Vertreter), der das Polderhaus BOCKSTAELE zur Vermietung angeboten hat.
Angebot: Ein Angebot imWiderrufen oder Zurücktreten von einer Buchung, innerhalb der dafür geltenden Frist.
Bedenkfrist: Die Frist, in der der Konsument eine Buchung bei BOCKSTAELE kostenlos stornieren kann.
Buchung:
Eine von BOCKSTAELE akzeptierte Reservierung eines Polderhaus

Auflösen: Das im juristischen Sinne „Auflösen” eines Mietvertrags, da die Verpflichtungen im Mietvertrag nicht erfüllt werden.
Polderhaus: Z.B. ein Haus das BOCKSTAELE als unterkunft zur Vermietung anbietet.
Aufenthalt: Die tatsächliche Benutzung einer unterkunft.
Aufenthaltsschein: Buchungsbestätigung.

1. Anwendung Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.1. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und Offerten von, für Verträge mit und für Lieferungen und Dienstleistungen von BOCKSTAELE. Abweichende Bedingungen, Vereinbarungen oder Regelungen gelten nur, falls und insofern diese von BOCKSTAELE schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Vereinbarungen und/oder Zusagen von Mitarbeitern von BOCKSTAELE gelten nur, wenn sie schriftlich von dafür zuständigen Mitarbeitern von BOCKSTAELE bestätigt wurden.
1.2. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden nur Anwendung auf Rechtsverhältnisse zwischen BOCKSTAELE und Konsumenten und nicht auf Rechtsverhältnisse zwischen BOCKSTAELE und Firmen bzw. Personen, die in Ausübung einer beruflichen Tätigkeit handeln.

2. Angebote, Preise und Tarife

2.1.Angebote von BOCKSTAELE sind immer unverbindlich und erfolgen unter Vorbehalt von zwischenzeitlichen Änderungen.
2.2. Alle Angaben auf der Website von BOCKSTAELE sind ohne Gewähr und erfolgen unter Vorbehalt von zwischenzeitlichen Änderungen. BOCKSTAELE ist nicht an offenkundigen Fehler und Versäumnisse auf seiner Website gebunden! BOCKSTAELE trägt keine Verantwortung für allgemeine Informationen auf der Website und für ebenda verfügbare Informationen, die unter der Verantwortung von Dritten zusammengestellt wurden. Der Mieter erklärt, dass er die Beschreibung des Polderhaus von BOCKSTAELE auf der Website zur Kenntnis genommen hat und davon keine nähere Beschreibung verlangt.
2.3. Preise sind  exklusive der Kosten einer Reiserücktritts- und Reiseversicherung und eventueller anderer Kosten. Anfallende Nebenkosten wie Energiekosten, Reinigungskosten oder vor Ort von den Behörden festgelegte Gebühren werden separat aufgelistet! Angaben von Preisen und Tarifen erfolgen unter Vorbehalt von offensichtlichen Fehlern und Versäumnissen!

3. Abschluss und Inhalt des Vertrags

3.1. Ein Vertrag zwischen BOCKSTAELE und dem Mieter wird durch eine telefonische, schriftliche oder elektronische (Internet/E-Mail-) Buchung eines Polderhaus aus dem aktuellen Angebot von BOCKSTAELE abgeschlossen.
3.2. Nach der Buchung erhält der Mieter eine Bestätigung der Buchung, einen Mietvertrag, der als Beweis der Vereinbarung gilt. (Bewahren Sie diese Daten deshalb sorgfältig auf!)
3.3. Von BOCKSTAELE verschickte Buchungsbestätigungen und Mietverträge enthalten alle relevanten Daten für den Aufenthalt in dem gebuchten Polderhaus. Zur Gewährleistung einer korrekten Buchung und um Missverständnisse zu vermeiden, verpflichtet sich der Mieter, nach Erhalt der Buchungsbestätigung oder des Mietvertrags sofort die Richtigkeit und Vollständigkeit der gebuchten Daten zu kontrollieren und eventuelle Unvollständigkeiten oder Fehler innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung oder des Mietvertrags BOCKSTAELE mitzuteilen. Beim Unterlassen einer solchen fristgerechten Mitteilung ist der Mieter nicht befugt, sich auf Unvollständigkeiten oder Fehler in der Buchungsbestätigung / im Mietvertrag zu berufen.
3.4. BOCKSTAELE hat immer das Recht, eine Buchung ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen.

4. Reiserücktritt

4.1. Der Mieter hat das Recht, von einer Buchung schriftlich, ohne Kosten, innerhalb einer Bedenkfrist von sieben Tagen, zurückzutreten, sofern der Aufenthalt in dem Polderhaus nicht innerhalb eines Kalendermonats nach der Buchung fällt. Das Datum des Poststempels oder das Datum der betreffenden E-Mail-Nachricht ist ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob der Reiserücktritt rechtzeitig erfolgt ist.
4.2. Nach Ablauf der in 4.1 gesetzten Frist hat der Mieter nur das Recht zu einem schriftlichen Reiserücktritt gegen Zahlung folgender Reiserücktrittskosten:
a. bei Reiserücktritt bis zum 42. Tag vor Mietbeginn: 30% des Mietpreises;
b. bei Reiserücktritt ab dem 42. Tag bis zum 28. Tag vor Mietbeginn: 60% des Mietpreises;
c. bei Reiserücktritt ab dem 28. Tag bis zum Tag des Mietbeginns oder später: den gesamten Mietpreis.
4.3. Das Stornieren einer Buchung durch den (Haupt-) Mieter gilt auch als Reiserücktritt zulasten der Mietmieter.
4.4. Der Mieter kann für den Aufenthaltszeitraum eine Reiserücktrittsversicherung bei einer Versicherungsgesellschaft, die mit BOCKSTAELE zusammenarbeitet, abschließen.

5. Bezahlung

5.1. Zahlung des gesamten Mietpreises (inklusive kaution und anderer explizit angegebener Nebenkosten) muss spätestens sechs Wochen vor Mietbeginn des gebuchten Polderhaus geleistet werden. Die Zahlung erfolgt in zwei Raten:
a. 30% des Mietpreises muss innerhalb von sieben Tagen nach der Buchung entrichtet werden;
b. 70% des Mietpreises muss spätestens sechs Wochen vor Mietbeginn entrichtet werden.
5.2. Abweichend von den Bestimmungen in 5.1. müssen Zahlungen von späten Buchungen (d.h. Buchungen innerhalb von sechs Wochen vor Mietbeginn) innerhalb von 7 Tagen nach der Reservierung im Ganzen geleistet werden. BOCKSTAELE hat im Fall von späten Buchungen das Recht, nur Barzahlung  zu verlangen.
5.3. Eine Zahlung der fälligen Geldsumme kann per schriftlicher oder elektronischer Überweisung oder in bar geleistet werden. Bei Zahlung per Banküberweisung gilt als Datum der Tag der Gutschrift, an dem die Mietsumme auf dem Bankkonto von BOCKSTAELE eingegangen ist. Auf Aufforderung von BOCKSTAELE muss der Mieter BOCKSTAELE einen Zahlungsnachweis vorlegen.
5.4. BOCKSTAELE ist nicht verpflichtet, den Mieter im Voraus über das Verstreichen einer Zahlungsfrist zu informieren oder Kontoauszüge oder Ähnliches zu schicken, sofern dies nicht ausdrücklich anders vereinbart wurde.
5.5. Der Mieter hat zu keiner Zeit das Recht, die Zahlung auszusetzen. Nach dem Verstreichen der Zahlungsfrist ist der Mieter im Verzug. Der Mieter kann den Zahlungsverzug aufheben, indem er innerhalb von drei Tagen nach dem in Kraft treten des Verzugs nachträglich BOCKSTAELE die gesamte Mietsumme bezahlt.
5.6. Bei ausbleibender oder nicht fristgemäßer Bezahlung gehen alle gerichtlichen Prozess- und Vollstreckungskosten, sowie die außergerichtliche Inkassoprovision auf Rechnung des Mieters. Die außergerichtliche Inkassoprovision beträgt mindestens fünfzehn Prozent des Rechnungsbetrags mit einem Mindestbetrag von 100,- Euro.
5.7. BOCKSTAELE hat immer das Recht, sowohl vor als nach dem Zustandekommen des Mietvertrags Sicherheiten für die Bezahlung zu fordern, dies unter Aufschub der Erfüllung des Mietvertrags, bis die Sicherheit geleistet wird; dies unbeschadet des Rechts von BOCKSTAELE auf Erfüllung, Schadenersatz und/oder Reiserücktritt im Ganzen oder teilweise, dies ohne jegliche richterliche Vermittlung und ohne dass BOCKSTAELE zu irgendeinem Schadenersatz verpflichtet ist.

6. Kaution

6.1. Der Mieter muss vor dem Aufenthalt  vor Ort eine Kaution ( € 150,- ) bezahlen, bei fehlender Zahlung gilt der Mietvertrag zum Datum des Mietbeginns als aufgelöst!
6.2. Nach Ablauf des Aufenthalts in dem Polderhaus werden die Nebenkosten, wie eventuelle Service- und Reinigungskosten abgerechnet und werden festgestellte Beschädigungen oder verloren gegangene Gegenstände, die in dem Polderhaus vorhanden waren, von der Kaution einbehalten. Der Restbetrag der Kaution wird dem Mieter zurückerstattet. Der Mieter muss für die Rückerstattung dem Eigentümer oder Hausverwalter seine vollständigen Adress- und Bankdaten (Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN und BIC-Code) mitteilen.

7. Rechte und Pflichten des Mieters vor Ort in dem Polderhaus

7.1. Für die Situation vor Ort gilt neben diesen Bedingungen und dem Mietvertrag immer das örtliche Recht. Insofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, prävalieren diese Bedingungen und der Mietvertrag.
7.2. Der Mieter muss, sofern dies nicht im Mietvertrag anders festgelegt wurde, bei Ankunft an der Urlaubsadresse die Schlüssel für das Polderhaus zwischen 16.00 und 18.00 Uhr beim Eigentümer oder Hausverwalter des Polderhaus abholen. Bei Ankunft außerhalb des genannten Zeitraums muss der Mieter mit dem Eigentümer oder Hausverwalter selbst einen Termin vereinbaren.
7.3. Der Mieter hat, sofern dies nicht im Mietvertrag  anders festgelegt wurde, das Polderhaus spätestens zu der im Mietvertrag angegebenen Zeit zu verlassen. BOCKSTAELE haftet zu keiner Zeit für die Folgen, die eine spätere Abreise als zum angegebenen Zeitpunkt nach sich zieht!
7.4. Bei einer Abreise zu einem späteren Zeitpunkt als auf Mietvertrag angegeben, hat der Mieter eine extra Mietsumme pro Tag zu zahlen.
7.5. Der Mieter hat sich wie ein „guter Mieter“ zu verhalten und hat das Polderhaus zu nutzen, unter Einhaltung der von BOCKSTAELE oder vom Eigentümer/Hausverwalter erteilten zutreffenden allgemeinen Hausregeln.
7.6. Der Mieter haftet gesetzlich für Schäden, die von ihm oder von seinen Mitmietern an dem Polderhaus oder dem darin vorhandenen Inventar verursacht wurden. Einen Schadensfall muss der Mieter direkt dem Eigentümer oder Hausverwalter mitteilen. Die mit der Reparatur oder dem Ersatz des beschädigten Inventars verbundenen Kosten muss der Mieter dem Eigentümer/Hausverwalter auf dessen erste Aufforderung sofort ersetzen.
7.7. Bei der Abreise muss der Mieter das Polderhaus in einem ordentlichen Zustand – d.h.: besenrein – hinterlassen. Das im Polderhaus vorhandene Inventar muss wieder an den ursprünglichen Platz (wie bei Ankunft) gestellt werden. Geschirr muss abgewaschen und an dem dafür bestimmten Platz aufgeräumt werden. Der Eigentümer/Hausverwalter ist berechtigt, zum Zeitpunkt der Abreise eine Endkontrolle durchzuführen.
Wenn der Eigentümer/Hausverwalter feststellt, dass (mehrere) Gegenstände nicht an ihren ursprünglichen Platz zurückgestellt wurden oder wenn das Polderhaus nicht besenrein ist, ist der Eigentümer/Hausverwalter berechtigt, dem Mieter extra (Reinigungs-) Kosten in Rechnung zu stellen.
7.8. BETTWÄSCHE : Falls nicht anders vereinbart, müssen Sie Ihre EIGENE BETTWÄSCHE MITBRINGEN . Sollten Sie ohne Bettwäsche in den Betten schlafen, hat der Verwalter/Eigentümer das Recht, Ihnen die Reinigungskosten für die Betten in Rechnung zu stellen.
7.9. HAUSTIERE : Die Mitnahme von Haustieren (gegen  Bezahlung) ist nur dann gestattet, wenn dies ausdrücklich in der Unterkunftsbeschreibung angegeben ist.
7.10. GESETZLICHE HAFTUNG : Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass er seine gesetzliche Haftung, z.B. bei einem durch ihn verursachten Brand (in) der Unterkunft, versichern sollte. (In den Belgien ist diese Haftung durch fast alle Haftungsversicherungen für Privatpersonen gedeckt).
7.11.Für Ihre Sicherheit ist ein rauchverbot auf den Schlafzimmer angeordnet. 

8. Maximale personenanzahl

In der Hausbeschreibung, die Sie in diesem Reiseprospekt finden, ist die maximale Personenanzahl (inklusive Kinder) aufgeführt, die im Polderhaus übernachten darf. Bei Überschreitung wird der Mietvertrag rechtlich als nichtig betrachtet und es wird Ihnen der Zugang zum Polderhaus verweigert ohne jegliches Recht auf Rückerstattung der Mietsumme. Ausnahmen können lediglich in Absprache mit Euro Relais und seitens einer schriftlichen Bestätigung vorab, akzeptiert werden. Für eventuelle Schäden die auf eine Überbesetzung zurückzuführen sind, ist der Hauptmieter verantwortlich.

9. Kündigung des Mietvertrags

BOCKSTAELE hat das Recht, den Mietvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen:
a. wenn, nach Inverzugsetzung, in Verzug geraten im Hinblick auf die Einhaltung von jeglichen schwerwiegenden Verpflichtungen, die sich aus dem Mietvertrag und/oder diesen Bedingungen ergeben;
b. wenn der Mieter sich, nachdem er dazu aufgefordert wurde, nicht wie ein „guter Mieter verhält“, im Besonderen, wenn der Mieter, trotz Warnungen seitens des Eigentümers oder des Hausverwalter, ernste Probleme innerhalb der Unterkunft und auch in der unmittelbaren Umgebung verursacht.

10. Beschwerden
10.1. Jedes Polderhaus wurde sorgfältig von BOCKSTAELE ausgewählt und überprüft. BOCKSTAELE garantiert die Richtigkeit der Beschreibung des Polderhaus, wobei eine Spanne von 30% hinsichtlich der angegebenen Wohn- und Gartenfläche und der Entfernungen als akzeptabel gilt. Die Beschreibung und Eindrücke des Polderhaus und der direkten Umgebung, darunter Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten, können je nach Art und aufgrund zwischenzeitlicher Änderungen oder saisonbedingter Einflüsse von der Beschreibung der Website von BOCKSTAELE abweichen.
10.2. Der Mieter hat das Recht, BOCKSTAELE über Beanstandungen mittels einer Beschwerde zu informieren. BOCKSTAELE muss eine Beschwerde immer angemessen und mit gehöriger Eile behandeln, so dass die Beschwerde nach rechtmäßigen Maßstäben abgewickelt wird.
10.3. Der Mieter muss eine Beschwerde, die bei Ankunft an der Urlaubsadresse oder während des Aufenthalts aufgetreten ist, dem Eigentümer/Hausverwalter spätestens innerhalb von 24 Stunden melden. Der Hausverwalter/Eigentümer wird versuchen, die Beschwerde umgehend vor Ort zu klären..

11. Höhere Gewalt
11.1. Im Fall von höherer Gewalt, sowohl von bleibender als vorübergehender Art, ist BOCKSTAELE berechtigt, den Vertrag im Ganzen oder teilweise aufzulösen oder vorübergehend aufzuschieben, ohne dass der MIETER Anspruch auf Erfüllung des Vertrags und/oder Schadenersatz geltend machen kann. Unter höherer Gewalt versteht man unter anderem, aber nicht uneingeschränkt: Kriegsgefahr, Krieg, Aufstände, Übergriffe, Streiks, Boykotte, Störungen im Verkehr oder Transport, staatliche Maßnahmen, Rohstoffmangel, Naturkatastrophen und außerdem alle Umstände, außergewöhnliche Wetterverhältnisse, Tod des Eigentümers, Scheidung des Eigentümers, unangekündigter Verkauf und/oder Nutzung des Polderhaus durch den Eigentümer e.d., wobei die gesamte oder eine teilweise Erfüllung des Vertrags nach Recht und Billigkeit nicht von BOCKSTAELE gefordert werden kann.
11.2. Im Fall von höherer Gewalt, obwohl der Mieter das Polderhaus nur zum Teil hat benutzen können, gilt der Mietvertrag auch für die bereits genutzte Zeit als aufgelöst.

12. Haftung
12.1. BOCKSTAELE übernimmt keine Haftung für Schäden, die der Mieter oder Dritte infolge eines Aufenthalts in dem Polderhaus erlitten haben; der Mieter stellt BOCKSTAELE von Ansprüchen diesbezüglich frei. Im Besonderen haftet BOCKSTAELE nicht für Störungen in und rundum des Polderhaus, wie unter anderem Störungen und Ausfall von Elektrizitäts- und Wassereinrichtungen und von technischen Einrichtungen, Bauarbeiten, die nicht oder nicht rechtzeitig angekündigt wurden und Änderungen bei den Zugangs- oder Hauptverkehrsstraßen.

13. Schlussbemerkung
13.1. Für vorliegende Bedingungen gilt ausschließlich Belgischen Recht, sofern dies nicht durch Regelungen vom internationalen Privatrecht anders festgelegt wurde.
13.2 .Über alle Streitfälle, die sich eventuell aus dem Mietvertrag oder diesen Bedingungen ergeben, entscheidet in erster Instanz das zuständige Gericht in den Belgien, sofern dies nicht durch Regelungen vom internationalen Privatrecht anders festgelegt wurde.
13.3. Keine der Parteien kann seine Rechte und Pflichten auf Dritte übertragen, sofern dies in den vorliegenden Bedingungen nicht anders festgelegt wurde.
13.4. Falls und insofern sich irgendeine Bestimmung in dem Mietvertrag und in den vorliegenden Bedingungen als unwirksam herausstellt, gelten weiterhin die übrigen Bedingungen, es sei denn, beide Parteien haben eine Vereinbarung diesbezüglich miteinander getroffen.

DIESE DEUTSCHE FASSUNG IST EINE ÜBERSETZUNG AUS DEM NIEDERLÄNDISCHEN. BEI STREITFÄLLEN FINDET DER URSPRÜNGLICHE NIEDERLÄNDISCHE TEXT ANWENDUNG.

14.Feuersicherheit :  

14.1.Für Ihre Sicherheit ist ein rauchverbot in das Polderhaus angeordnet. 

 

BOCKSTAELE
De Haan, 2007

 

 

 

 

Klik hierop

Voorwaarden park ivm vuilnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez pour :

Condition Novapark

pour les déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicken sie hier für die bedingungen Novapark / Müllabfuhr